Skip to main content

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει τα ακίνητα σε κοινόκτητη οικοδομή στην Κύπρο;

Τα ακίνητα που ανήκουν σε κοινόκτητη οικοδομή στην Κύπρο ρυθμίζονται από τον Κυπριακό Νόμο περί Ακίνητης Περιουσίας (Κατοχή, Εγγραφή και Αποτίμηση), Κεφ. 224.

Τι είναι η κοινόκτητη οικοδομή στην Κύπρο;
Κοινόκτητη οικοδομή στην Κύπρο αναφέρεται σε κτίριο αποτελούμενο από τουλάχιστον 5 μονάδες, κατασκευασμένο με οικοδομική άδεια μετά τις 02/12/1993.
Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών μιας κοινόκτητης οικοδομής στην Κύπρο;
Οι συνιδιοκτήτες έχουν δικαιώμα να χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν το ακίνητο ανάλογα με το μερίδιο ιδιοκτησίας τους και είναι από κοινού υπεύθυνοι για τα έξοδα συντήρησης, επισκευής και τα κοινόχρηστα έξοδα.
Τι είναι η Διαχειριστική Επιτροπή σε σχέση με τα ακίνητα σε κοινόκτητες οικοδομές στην Κύπρο;
Η Διαχειριστική Επιτροπή εκλέγεται και πρέπει να εκλέγεται από τους συνιδιοκτήτες για τη διαχείριση κοινόχρηστων χώρων, την επιβολή κανονισμών, τη συλλογή τελών και την επίβλεψη της συντήρησης και διαχείρισης της κοινόκτητης οικοδομής.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας διαχειριστικής επιτροπής και μιας εταιρείας διαχείρισης;
Η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να απασχολεί πρόσωπα ή εκπροσώπους και να τους καταβάλλει εύλογες αποδοχές, όπως κρίνει απαραίτητο. Ως εκ τούτου, μπορεί να ορίσει εταιρεία διαχείρισης που θα ασχολείται με τις καθημερινές εργασίες συντήρησης και διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων. Μια εταιρεία διαχείρισης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και δεν αντικαθιστά, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει, τη διαχειριστική επιτροπή. Το κόστος των υπηρεσιών μιας εταιρείας διαχείρισης θεωρείται κοινόχρηστο έξοδο.
Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των κοινόχρηστων εξόδων;
Τα κοινόχρηστα έξοδα υπολογίζονται με βάση την αξία/μέγεθος κάθε μονάδας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Νόμος περί Ακίνητης Περιουσίας (Κατοχή, Εγγραφή και Αποτίμηση) (ΚΕΦ. 224).
Πώς πληρώνω τα μηνιαία κοινόχρηστα;
Η πληρωμή των μηνιαίων εξόδων γίνεται συνήθως μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή τραπεζικής κατάθεσης στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του κτιρίου.
Γιατί να συνεισφέρω χρήματα στο αποθεματικό;
Η συνεισφορά στο αποθεματικό μιας πολυκατοικίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συντήρησης, του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και της οικονομικής σταθερότητας του ακινήτου. Το ταμείο καλύπτει απροσδόκητες επισκευές και διευκολύνει τον προϋπολογισμό για μελλοντικές δαπάνες, όπως ανακαινίσεις ή αναβαθμίσεις, διατηρώντας την αξία του ακινήτου. Η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις είναι επίσης συχνά ένας παράγοντας. Ουσιαστικά, η συνεισφορά στο αποθεματικό είναι μια επένδυση.
Πώς γίνεται η διαχείριση και τεκμηρίωση των εξόδων της πολυκατοικίας;
Η εταιρεία μας δημιουργεί λεπτομερείς μηνιαίες αναφορές που επισημαίνουν τα κοινά έξοδα για ολόκληρο το κτίριο και τους φορτιστές μεμονωμένων μονάδων. Αυτές οι αναφορές αποστέλλονται μέσω email, προωθώντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
Ποιες είναι οι συνέπειες της μη καταβολής κοινόχρηστων εξόδων από συνιδιοκτήτη στην Κύπρο;
Η μη καταβολή κοινών εξόδων μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κυπριακό περί Ακίνητης Περιουσίας Νόμο.
Πρέπει να καλύψω τα έξοδα συντήρησης του ανελκυστήρα όταν το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο ισόγειο και δεν τον χρησιμοποιώ ποτέ;
Ναι, σε ακίνητα σε κοινόκτητη οικοδομή, όλοι οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν οικονομικά στη συντήρηση του ανελκυστήρα και άλλων κοινόχρηστων χώρων/εγκαταστάσεων ανεξάρτητα από την προσωπική τους χρήση.
Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος, αλλά προς το παρόν το νοικιάζω. Ποιανού ευθύνη έχει να πληρώσει τα μηνιαία κοινόχρηστα;
Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος να καλύψει τα μηνιαία κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Μπορεί να γίνει χωριστή συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, δηλαδή να πληρώσει ο ενοικιαστής ένα επιπλέον ποσό στον ιδιοκτήτη σε σχέση με τα κοινόχρηστα. Ωστόσο, το περιεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας δεν αφορά ούτε δεσμεύει τη διαχειριστική επιτροπή, στην οποία λογοδοτεί πάντα ο ιδιοκτήτης.
Μένω στο διαμέρισμα μόνο δύο μήνες ετησίως, οπότε ποια είναι η λογική για να πληρώνω κοινόχρηστα;
Ανεξάρτητα από το αν το διαμέρισμά σας είναι κατοικημένο ή κενό, όλα τα έξοδα πρέπει να καλύπτονται αναλογικά για να διασφαλιστεί η συντήρηση του κτιρίου. Αυτή η αρχή επεκτείνεται και σε απούλητες μονάδες, όπου ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα.
Πώς καταφέρνει η εταιρεία σας να τιμολογεί ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα για τα κοινόχρηστα, παρά τις διακυμάνσεις;
Εξετάζοντας τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας των τελευταίων 4 μηνών για το κτίριο, υπολογίζουμε τις μέσες μηνιαίες δαπάνες και ορίζουμε ένα πάγιο τέλος το οποίο θα προστεθεί στα μηνιαία κοινόχρηστα. Εάν το ποσό των μελλοντικών λογαριασμών κοινής ωφέλειας είναι μικρότερο από το καθορισμένο πάγιο τέλος, τότε το υπόλοιπο ποσό θα τοποθετηθεί στο ταμείο. Σε περίπτωση που το ύψος των μελλοντικών λογαριασμών κοινής ωφελείας είναι μεγαλύτερο, θα λαμβάνεται ποσό από το ταμείο προνοίας του κτιρίου για την κάλυψη της διαφοράς.
Πρέπει να πληρώσω ασφάλιστρα για τους κοινόχρηστους χώρους;
Ναι, οι ιδιοκτήτες κοινών ακινήτων υποχρεούνται να έχουν ασφαλίσει για τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου. Τα θέματα ασφάλισης συνήθως διαχειρίζονται η Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία διασφαλίζει επαρκή κάλυψη για την κοινή ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων χώρων και των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.
Προσφέρετε υποστήριξη πελατών 24/7;
Ναι, διαθέτουμε πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων συντήρησης, ακόμη και εκτός του κανονικού ωραρίου.
Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για αιτήματα συντήρησης;
Τα αιτήματα συντήρησης μπορούν να υποβληθούν μέσω της φιλικής προς τον χρήστη εφαρμογής μας για κινητά ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ειδικό διαχειριστή ακινήτων του κτιρίου σας.
Τι σας ξεχωρίζει από άλλες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων;
Η αφοσίωσή μας στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, τη διαφανή επικοινωνία και τις στρατηγικές προληπτικής διαχείρισης μας ξεχωρίζουν, διασφαλίζοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την ιδιοκτησία σας.

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε;

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ!

Εάν η ερώτησή σας δεν απαντήθηκε στις Συχνές Ερωτήσεις μας, μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας παρέχει τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζεστε. Είτε έχετε ένα συγκεκριμένο ερώτημα είτε χρειάζεστε συμβουλές για υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων στην Κύπρο, είμαστε μόνο ένα μήνυμα μακριά.